Конкурс за изменување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2017/2018 година во Република Македонија

Во согласност со член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/2011, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 10/15, 98/15,145/15, 30/16 и 127/16), Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија” број 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14 и 145/15) и Законот за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/14, 129/15, 146/15, 30/16 и 142/16), се врши изменување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2017/2018 година во Република Македонија.

Во делот III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, во ставот 1, алинеја 3 „додаток на свидетелство за IX одделение со резултати од екстерното проверување на постигањето на успехот на учениците“ се брише.

Во делот V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР, во ставот 1, алинеја 5 „среден успех од резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот на ученикот за IX одделение“ се брише.

Ставот 8 „За средниот успех од резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот за IX одделение, ученикот може да добие најмногу 5 поени (оценките по наставните предмети од додаток на свидетелство за IX одделение од екстерното проверување на постигањето на успехот на ученикот се собираат и се делат со 2)“ се брише,

Ставот 9 станува 8 и гласи: „Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 77 поени.“