Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Северна Македонија за учебната 2022/2023 година

Линк од конкурсот: https://mon.gov.mk/content/?id=4653 Врз основа на член 27 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016, 64/2018 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 248/2020 Види повеќе …

Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Македонија за студиската 2017/2018 година

I.1. Во студиската 2017/2018 година во државните студентски домови и други соодветни објекти за сместување во Република Македонија ќе се примаат редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Види повеќе …

Конкурс за изменување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2017/2018 година во Република Македонија

Во согласност со член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/2011, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, Види повеќе …