Жиро сметка на домот

Назив на примач

ДСД,,Томе Стефановски-Сениќ,, Скопје

Банка на примач

НБРМ

Жиро сметка

16001048178710

Приходна шифра

72311650

Даночен број

4030974256780