За Нас

ДСД- Томе Стефановски Сениќ – Скопје се наоѓа во Општина Гази Баба, бул. Александар Македонски бр 22. Основаан е со решение бр. 704 од 23.03.1953 година од Народниот одбор на град Скопје.

Домот е: Државен Студентски Дом “Томе Стефановски-Сениќ” Скопје.
Скратен назив е: ДСД “Т.С.Сениќ”- Скопје.

Седиштето на Домот е на  Бул. “Александар Македонски” бр. 22 Скопје.

Неговата местоположба овозможува  лесен пристап до сите поважни културни институции и други организации со кои соработува студентскиот дом.
Дејноста е, сместување и исхрана на студентите од факултетите во Скопје. Државниот Студентски  Дом “Томе Стефановски-Сениќ”- Скопје, има својство на правно лице.
Организиран како јавна установа и дејноста што ја извршува е од јавен интерес и како правно лице во прометот со трети лица одговара со сите свои средства со кои располага – целосна одговорност.

Статут на Домот: преземи статут .pdf