Контакт

 

Дирекција

Бул. “Александар Македонски” бр. 22 – 1000, Скопје

 

Директор

М-р. Лулзим Џемаили 023175122 лок.112

 

Раководител на одделение за човечки ресурси и правни работи

М-р.Адријада Исени тел.023175122 лок.201

dsdtomestefanovski@hotmail.com

dsdtomestefanovski@gmail.com

 

Раководител на одделение за сметководство и финансии

Драган Груевски  тел.023175122 лок.120

 

Раководител на одделение за сместување

Панов Мијалче тел.023175122 лок.122

 

Раководител на одделение за исхрана

М-р.Рамазан Шакири тел.023175122 лок.114

Пишете ни порака