Контакт

 

Дирекција

Бул. “Александар Македонски” бр. 22 – 1000, Скопје

 

Директор

Исмаил Абази (02) 3175 122 лок. 112

 

Раководител на одделение за човечки ресурси и правни работи

М-р.Адријада Исени тел. (02) 3175 122 лок. 201

dsdtomestefanovski@hotmail.com

dsdtomestefanovski@gmail.com

 

Раководител на одделение за сместување

Панов Мијалче тел. (02) 3175 122 лок. 122

 

Раководител на одделение за исхрана

М-р.Рамазан Шакири тел. (02) 3175 122 лок. 114

 

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), имателот на информации-ДСД,,ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ-СЕНИЌ,, СКОПЈЕ за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, ја определува Адријада Исени.

Пишете ни порака