Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Северна Македонија за учебната 2022/2023 година

Линк од конкурсот: https://mon.gov.mk/content/?id=4653 Врз основа на член 27 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016, 64/2018 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 248/2020 Види повеќе …